GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak California Vaquero s.r.o., sídlo Kmochova 417, Liberec 46014, IČ 05179874, (dále i jen „Prodávající“) používá a chrání veškeré informace, které jsou Prodávajícímu předávány zejména používáním webových stránek www.californiavaquerostore.com, (dále i jen „Webové stránky”). Prodávající se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů a jejich využití pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady o OÚ“).

Tyto Zásady o ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Správcem osobních údajů je Prodávající (dále i jen „Správce”).

Pokud jste zákazníkem Prodávajícího, odběratelem novinek nebo návštěvníkem e-shopu Prodávajícího či Webových stránek (dále jen "Uživatel"), poskytujete Prodávajícímu své osobní údaje. Tím, že Prodávajícímu poskytnete Vaše osobní údaje (dále i jen „”), dáváte Prodávajícímu svůj souhlas se zpracováním a správou OÚ, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše OÚ, které od Vás Prodávající obdrží, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Prodávající jako správce vašich OÚ prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR

Prodávající je osobou, která provozuje, Webové stránky, kamenné prodejny a internetový obchod https://www.californiavaquerostore.com za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi.

Osobní údaje, rozsah a účel jejich zpracování

Můžeme o Vás evidovat a zpracovávat následující údaje:

 1. a)Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na Webových stránkách,
 2. b)Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.
 3. c)Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

Evidované osobní údaje

 • fyzická osoba: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, bankovní spojení, informace o dosažení věku 16 let, IP adresa, cookies
 • podnikající fyzická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, daňové identifikační číslo, bankovní spojení, IP adresa, cookies,
 • právnická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační a daňové identifikační číslo, bankovní spojení, IP adresa, cookies
 • Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů:

 

 • Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás

K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.

 

 • Zajištění plnění smlouvy, poskytování služeb

Vztah mezi Prodávajícím a Vámi, který vznikl zejména na základě smlouvy, objednávky, registrace, účasti v soutěži.

 

 • Interní vedení záznamů, vedení účetnictví a daňové účely

Evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy.

 

 • Vedení uživatelského účtu

Vaše Osobní údaje využíváme za účelem vedení uživatelského účtu. Děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že účet zakládáte, abyste získali kontrolu nad svými objednávkami.

 

 • Marketing – zasílání newsletterů

Vaše Osobní údaje využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (plošných i individuálních). Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu.

 

 • Pokročilý marketing 

Vaši e-mailovou adresu můžeme využít např. i pro cílení reklamy. Poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli.

 

 • Cookies

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo.

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.

Používání cookies v tomto smyslu vnímáme jako svůj oprávněný zájem Správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Náš e-shop lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, nebo upravit (viz nastavení Vašeho prohlížeče).

 

 • Oznámení o změnách našich služeb

 

 • Plnění ostatních zákonných povinností

Mezi ostatní zákonné povinnosti, které Prodávající plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

 

Doba uchovávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Prodávající povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • plnění smluvního vztahu - 3 roky od skončení plnění,
 • správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu,  
 • zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky,
 • zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Prodávajícího - do odvolání,
 • účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění,
 • plnění ostatních zákonných povinností - 5 let,
 • zpracování osobních údajů na základě souhlasu - do odvolání.

 

Souhlas ke správě údajů, který nám dáváte, je platný po určenou ode dne, kdy jste nám prostřednictvím Webových stránek Vaše údaje předali.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana OÚ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů. 

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich OÚ. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických či manuálních prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech a/nebo na zabezpečených serverech provozovatelů Webových stránek.

Vaše OÚ, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem deklarovaným shora.

Vaše OÚ mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech.

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, je třeba si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto Zásady o OÚ. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky.

 

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

Poskytovatelé platforem – pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které však nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

 

Návazné služby – Prodávající je oprávněn předat Vaše osobní údaje třetím osobám, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost zpracovatele OÚ se kterými máme uzavřenu odpovídající zpracovatelskou smlouvu. Vaše OÚ můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění naší zákonné povinnosti

 

Zaměstnanci – k Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Ujišťujeme Vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

 

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii – veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno převážně na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající ochranu OÚ v souladu na úrovni rozhodnutí Evropské komise.

 

 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím našeho e-mailu californiavaquerostore@gmail.com .

Máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami o zpracování osobních údajů.

 

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ, a to konkrétně:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, jestli o Vás Prodávající zpracovává osobní údaje, máte právo získat od Prodávajícího informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti je Prodávající oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů

V případě, že Prodávající o Vás zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Prodávající zajistí opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na jeho technické možnosti.

 

Právo požadovat vysvětlení

V případě, že máte podezření, že Prodávající zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo po Prodávajícím požadovat vysvětlení.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“), (s účinností od 25. 5. 2018)

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů (s účinností od 25. 5. 2018)

V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Prodávajícím požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů (s účinností od 25. 5. 2018)

V případě, že chcete, aby Prodávající Vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Prodávající Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

 

Právo vznést námitku (s účinností od 25. 5. 2018)

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro sjednané účely, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Prodávajícího. V případě, že Prodávající neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Prodávající zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Právo odvolání souhlasu

Pokud jste udělili Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že máte za to, že s Vašimi OÚ nezacházíme v souladu se zákonem nebo dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se svým podnětem či stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pokud se tedy domníváte nebo zjistíte, že Prodávající nebo jím pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich OÚ, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše OÚ nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, nejprve prosím kontaktujte Prodávajícího, který se bude snažit neprodleně sjednat nápravu.

 

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Správcem jsou příslušné české soudy. 

 

Dne 12. 8. 2019

 

Prodávající: California Vaquero s.r.o., Apolena Sanders